Terms of Use

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר שוקולד בר (מ.ב) הרצליה בע"מ (להלן: "מקס ברנר"). השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן יחדיו: "המסמכים המחייבים"). הנך מתבקש לקרוא בקפידה את המסמכים המחייבים. תשומת לבך כי המסמכים המחייבים עשויים להשתנות מעת לעת ועליך מוטלת החובה להתעדכן בהם.

השימוש בשירותי האתר (כהגדרתם להלן), או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי של מקס ברנר באתר הרשת החברתית Facebook (להלן: "היישום"). וראות המסמכים המחייבים יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במסמכים המחייבים בהם נאמר "האתר", תהייה הכוונה גם ליישום. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי אתר הרשת החברתית Facebook, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם מחייב אחר המצוי באתר זה. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעידים על הסכמתך לתנאים אלה. המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השירותים באתר

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות מקס ברנר ומוצריה וכן מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות לקוחות . השימוש באתר אינו כרוך בעלות כלשהי.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

השימוש בשירותי האתר יתאפשר באמצעות יישום ייעודי של מקס ברנר באתר הרשת החברתית Facebook (להלן: "היישום"). למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי אתר הרשת החברתית Facebook, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם מחייב אחר המצוי באתר זה.

תכנים שהגולשים מוסרים –

בעת שימוש באתר עליך להקפיד שהתכנים המועלים על ידך הינם חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח את התכנים הבאים:

 • • כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • • כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור למקס ברנר ו/או למוצריה;
 • • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מקס ברנר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הפרת את תנאי השימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, במקס ברנר או במי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מקס ברנר לפי כל דין.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של מקס ברנר בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממקס ברנר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מקס ברנר הינם קניינה של מקס ברנר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת מקס ברנר בכתב ומראש.

מקס ברנר אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר באמצעות האתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. מקס ברנר לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מקס ברנר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מקס ברנר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

מקס ברנר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מקס ברנר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מקס ברנר או אצל מי מספקיה.

שינויים באתר והפסקת השירות

מקס ברנר רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.